2 juny, 2023

Oferta: Elaboració d’un mapeig de bones pràctiques en educació i finances ètiques locals i globals

JUSTIFICACIÓ

FETS – Finançament Ètic i Solidari és una associació creada l’any 1999 per impulsar les finances ètiques i solidàries. Agrupa entitats de l’economia social i solidària i les finances ètiques cooperatives, l’acció social, l’educació i la solidaritat internacional.

La nostra missió és contribuir a la transformació social d’acord amb els valors de la justícia global i la sostenibilitat, fomentant el desenvolupament del sistema de finances ètiques i solidàries a favor d’una economia justa i sostenible socialment i ambientalment. En aquest sentit, des de fa més de 10 anys impulsem projectes educatius que promouen una educació econòmica més crítica i plural i les finances ètiques i solidàries, tant a l’aula com en altres espais educatius. En el Pla estratègic de l’entitat 2020-2023 es va establir com a línia estratègica 1 “Sensibilització i difusió de les finances i assegurances ètiques i solidàries” i 2 “Formació i educació crítica i transformadora que incorpori les visions de l’economia feminista, ecològica i solidària”.

Aquestes línies d’actuació les estem duent a terme en el marc del projecte “Enfortint la Xarxa per l’Educació en les finances ètiques i solidàries a Catalunya”, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament i per la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona., amb l’objectiu d’enfortir una xarxa d’educació en finances ètiques a Catalunya integrada per professorat, per entitats d’educació transformadora i de finances ètiques, que contribueixi a fer efectiu el dret dels i les joves a una educació econòmica més crítica i plural.

És en el marc d’aquest projecte que es vol realitzar un mapeig per identificar i difondre pràctiques i experiències en educació i finances ètiques des de l’enfocament de l’educació transformadora, tant del territori català com a escala global. La difusió del mapeig es farà a través dels canals comunicatius de FETS i a través de la RedEFES –  Xarxa per l’Educació en les Finances Ètiques i Solidàries.

OBJECTIUS 

L’objectiu és identificar entre 5 i 10 bones pràctiques educatives en finances ètiques a escala local i internacional, atenent els següents criteris:

 • Contingut: que promouen una educació econòmica crítica i les finances ètiques
 • Criteri territorial: Catalunya/ Estat Espanyol/Europa i Internacional
 • Criteri de gènere, prioritzant la implicació de dones (docents, alumnat) en la pràctica docent
 • Participació: que promoguin la implicació dels i les joves estudiants en l’experiència

PRODUCTES ESPERATS

 1. Mapeig de bones pràctiques en educació i finances ètiques locals i globals. Aquest mapeig inclourà el marc teòric de l’educació per a la transformació social, l’educació econòmica transformadora, tenint en compte l’enfocament de drets humans i de gènere, així com un recull d’aquests criteris per a la identificació de les experiències.
 2. Eina de seguiment del procés d’elaboració del mapeig.
 3. Anàlisi de les experiències recollides des de la mirada de l’educació econòmica transformadora
 4. Recomanacions per a poder donar continuïtat al mapeig en el futur.

ESPAIS D’IDENTIFICACIÓ INICIAL

Proposta d’espais per a la identificació de les experiències:

CALENDARI

El calendari previst és del 14 de juny 2023 al 20 de setembre 2023.

 • Juny i juliol – Disseny i treball de camp
 • Agost – Anàlisi de resultats
 • Setembre – Resultats i recomanacions

PRESSUPOST

La proposta de pressupost no pot excedir els 4.500,00 € (IVA a part). Aquest import ha d’incloure el conjunt de despeses i honoraris derivats de realitzar aquest mapeig.

La retribució es farà en dos pagaments, un a l’inici i un altre al final.

OFERTA TÈCNICA

 • Es presentarà un pressupost desglossat i una oferta tècnica que inclogui una proposta sobre la metodologia i el pla de treball (màxim 2 fulls).
 • L’oferta tècnica podrà incloure propostes de millora respecte als continguts proposats en aquests Termes de Referència, sempre que estiguin justificades en el mateix document.
 • Es presentarà una oferta de cronograma (màxim 1 full), d’activitats i fases del treball de l’oferta tècnica dins el període del 14 de juny 2023 al 20 de setembre 2023.
 • Es presentaran els currículums de les persones de l’equip de treball que farà l’encàrrec.

CRITERIS DE SELECCIÓ 

 • Formació de l’equip de treball en ciències socials, amb especial rellevància a l’enfocament de l’educació transformadora, de gènere i drets humans, l’economia social i solidària, les finances ètiques i solidàries.
 • Experiència demostrable de l’equip de treball en relació amb recerca qualitativa, mapeigs i anàlisi de dades.
 • Qualitat tècnica de l’oferta tècnica presentada.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini màxim de presentació d’ofertes és fins al 12 de juny 2023 (inclòs) i es donarà resposta del resultat el 13 de juny, tant a les propostes seleccionades com les que hagin quedat excloses.

S’ha d’enviar les ofertes al correu educacio@fets.org, especificant a l’assumpte “Termes de referència – mapeig i el nom de la persona de referència”.

 

Descarrega l’oferta

CATEGORIES

ETIQUETES

Subscriu-te al butlletí de RedEFES

newsletter